School

Saiyokmaneekanwithaya School


https://157.245.149.186/

ข้อมูลโรงเรียน

https://157.245.149.186/
 • สัญญลักษณ์
 • ประวัติโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์/ปรัชญา
 • พันธกิจ/เป้าหมาย
 • เพลงประจำโรงเรียน
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • สถานที่ อาคาร
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ทำเนียบครู
  ฝ่ายบริหาร/บุคลากร
 • ฝ่ายบริหาร
 • กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 • กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
 • กลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
 • กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา
 • กลุ่มงานเทคโนโลยี
 • กลุ่มงานแนะแนว
 • กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • ลูกจ้างชั่วคราว
  ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Colorful Illustration Physicology Class Intro Video
Colorful Illustration Physicology Class Intro Video 3
Colorful Illustration Physicology Class Intro Video 1
Colorful Illustration Physicology Class Intro Video
Colorful Illustration Physicology Class Intro Video 4
Lms
4 1
Gray Simple Company Structure Organizational Chart

กลุ่มบริหารงาน


รายชื่อนักเรียน 2

รายชื่อนักเรียน (1)


รายชื่อนักเรียน (3)

รายชื่อนักเรียน 4

VTR Saiyokmaneekanwithaya School

Ita 2565 Logo 1024x551 1

Elearning

Workstu
447965615 993043716154891 8537648888934222466 N
440127755 968565928602670 7162648934091218484 N

Best Practice

442506470 988870549905541 7773669899544311516 N
434654795 942432781215985 6518680153664038315 N 1

S 29687813 0

This will close in 0 seconds