cropped-cropped-logo_Png.png

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
Saiyokmaneekanwitthaya School :SMW

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี

เลขที่ 5 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทร.034-591016
♦ผู้บริหาร
   ผังการบริหารงาน
   ♥ ข้อมูลบุคลากร
   ♥ ข้อมูลนักเรียน
   ♥ ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   ♥ ข้อมูลครุภัณฑ์
♦ แนะนำโรงเรียน   
   ♥ ประวัติโรงเรียน
   ♥ วิสัยทัศน์โรงเรียน
   ♥ พันธกิจ และเป้าหมาย
   ♥ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์   
   ♥ คณะกรรมการสภานักเรียน
   ♥ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
   ♥ ห้องเรียนสาขาทุ่งมะเซอย่อ
♦ฝ่ายบริหาร
   ♥ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   ♥ ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ♥ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
   ♥ ฝ่ายบริหารงานบุคคล (PA)
   ♥ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

รายงานผลการประเมินตนเอง
    – SAR-2563
    – SAR-2564


♦กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ♥ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ♥ คณิตศาสตร์
   ♥ ภาษาต่างประเทศ
   ♥ ภาษาไทย
   ♥ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ♥ สุขศึกษา และพลานามัย
   ♥ การงานอาชีพ
   ♥ ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์
   ♥ งานแนะแนว
   ♥ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

♦ ผลงานวิจัยครู
  ♥ ครูภัทรานี  ภู่ขวัญเมือง
      @ 
patranee
   การพัฒนาสื่อการสอน
   ด้วยบอร์ดเกม วิชาวิทยาการคำนวณ 3

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เลขที่ 5 หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  โทรศัพท์ 034-591016  e-mail : smw@maneekan.ac.th
Saiyokmaneekanwithaya School : SMW
http://www.maneekan.ac.th
webmaster : admin@maneekan.ac.th