cropped-cropped-logo_Png.png

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
Saiyokmaneekanwitthaya School :SMW

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี

เลขที่ 5 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทร.034-591016
♦ผู้บริหาร
   ผังการบริหารงาน
   ♥ ข้อมูลบุคลากร
   ♥ ข้อมูลนักเรียน
   ♥ ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   ♥ ข้อมูลครุภัณฑ์
♦ แนะนำโรงเรียน   
   ♥ ประวัติโรงเรียน
   ♥ วิสัยทัศน์โรงเรียน
   ♥ พันธกิจโรงเรียน
   ♥ อัตลักษณ์โรงเรียน
   ♥ คณะกรรมการสภานักเรียน
   ♥ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
   ♥ ห้องเรียนสาขาทุ่งมะเซอย่อ
♦ฝ่ายบริหาร
   ♥ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   ♥ ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ♥ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
   ♥ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
   ♥ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

รายงานผลการประเมินตนเอง
             SAR-2563

♦กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ♥ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ♥ คณิตศาสตร์
   ♥ ภาษาต่างประเทศ
   ♥ ภาษาไทย
   ♥ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ♥ สุขศึกษา และพลานามัย
   ♥ การงานอาชีพ
   ♥ ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์
   ♥ งานแนะแนว
   ♥ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

♦ ผลงานวิจัยครู
  ♥ ครูภัทรานี  ภู่ขวัญเมือง
      @ 
patranee
   การพัฒนาสื่อการสอน
   ด้วยบอร์ดเกม วิชาวิทยาการคำนวณ 3

 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน
    วันที่ 4-9 มกราคม 2565 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
    วันที่ 10 มกราคม 2565 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site สลับ  Online ตามปกติ